Reklamacje

  1. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia (nie później jednak, niż 14 dni od jego otrzymania) za pośrednictwem serwisu www.luckyprint.pl, w zakładce Panel->Zamówienia zakończone->Zareklamuj. Reklamację można także przesłać mailowo na adres biuro@luckyprint.pl. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Na ten sam adres mailowy, można przesłać wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego produktu, takie jak zdjęcia czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia produktu.
  2. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.
  3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzaj zgłoszenia - w ciągu 24h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia.
  4. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
  5. Zamieszczone w sklepie zdjęcia Produktów, mogą odbiegać kolorystycznie od ich rzeczywistych kolorów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produkcie (np. kolorów).
  6. Reklamacja złożona przez Kupującego na powyższej podstawie, może nie zostać uznana przez Sprzedawcę.
  7. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z    udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu, będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.